Textmetrics wins MKB 2021 Award

Textmetrics wins MKB 2021 Award

Dutch version below

Textmetrics wins MKB 2021 Award

Words should not only be spelled correctly, but should match the character of a reader. The formatting of a text must be understandable for everyone, even search engines. Google, Indeed, and Google for Jobs rate your website lower when the text is not understandable for all readers. 

Textmetrics, a software company based in Arnhem (The Netherlands), develops a software platform for the improvement of texts.Textmetrics looks together with you while you are writing the text and gives direct feedback. Kind of similar to the spelling and grammar checker of Microsoft Word, but with way more options included. Although spelling errors are addressed, the feedback goes far beyond grammar alone. SEO suggestions increase the online findability. Suggested words and sentence lengths are tailored to the language level and identity of the target audience you are trying to reach. All for the best readability and findability of all your texts. 

The platform, based on AI and Machine Learning, analyzes texts at a glance and provides feedback that increases readability and effectiveness. Textmetrics’ AI algorithms have a better and faster view of the effectiveness of words and phrases than a human could ever have. Giant amounts of language data are interpreted in a split second and turned into understandable, quickly applicable feedback.

The whole thing is wrapped up in a dashboard. The software runs in the cloud and is therefore available on any device. In the dashboard you will find a word processor, file browser of completed or current projects and insight into the effectiveness of published texts.

Various plugins make it possible to integrate the software with another word processor (e.g. Google Documents) or website back-end (e.g. Drupal). Textmetrics is available in twelve languages, including Dutch, English, French and German.


Textmetrics wint MKB 2021 Award

Woorden dienen niet alleen correct gespeld te worden, maar aan te sluiten op het karakter van een lezer. De formattering van een tekst moet begrijpelijk zijn voor mensen – en zoekmachines, want in elk ander geval belandt de pagina onderaan de zoekresultaten van Google, Indeed of Google for Jobs. Textmetrics, een Arnhems softwarebedrijf, ontwikkelt een softwareplatform voor de verbetering van teksten.

Textmetrics kijkt, soortgelijk aan de spelling- en grammaticacontrole van Microsoft Word, met je mee. En hoewel spelling aan bod komt, gaat feedback veel verder dan grammatica alleen. SEO-suggesties verhogen vindbaarheid. Voorgestelde woorden en zinslengten zijn toegespitst op het taalniveau en de identiteit van de doelgroep die jij probeert te bereiken.

De tool, gebaseerd op AI en Machine Learning, analyseert teksten in een oogopslag en geeft feedback die de leesbaarheid en effectiviteit vergroot. Textmetrics’ AI-algoritmen hebben een beter en sneller zicht op de effectiviteit van woorden en zinnen dan een mens ooit zou kunnen hebben. Reusachtige hoeveelheden taaldata worden in een fractie van een seconde geïnterpreteerd en tot begrijpelijke, snel toepasbare feedback verwerkt.

Het geheel is in een dashboard verpakt. De software draait in de cloud en is daarmee op een device naar wens beschikbaar. In het dashboard vind je een tekstverwerker, filebrowser van afgeronde of lopende projecten en inzicht in de effectiviteit van gepubliceerde teksten.

Ook maken diverse plugins het mogelijk om de software in een andere tekstverwerker (bijvoorbeeld Google Documents) of website-backend (bij- voorbeeld Drupal) te integreren. Textmetrics is beschikbaar voor twaalf talen, waaronder Nederlands, Engels, Frans en Duits.

Textmetrics awards 5 companies with the ‘Text Hero award’ in the category understandable texts

Textmetrics awards 5 companies with the ‘Text Hero award’ in the category understandable texts

De Nederlandse versie vindt u onderaan

Textmetrics awards 5 companies with the ‘Text Hero award’ in the category understandable texts

Arnhem, 5 August 2021 – Overly difficult language that only a small part of the target group understands. This is still a problem in many job advertisements, according to an analysis by Textmetrics. It deprives many people of the opportunity to apply for a job. This is not good for candidates. And it is also undesirable for the companies posting the vacancy.

By writing at B1 level, 80% of the readers can understand the text. In this way, as a company, you reach as large a part of the target group as possible. It is also socially important not to exclude anyone. You can achieve this if you know how to write at the right reading level.

Reading level of vacancies 

Textmetrics analyzed the job vacancies of over 300 companies. This was done with the Textmetrics platform, a language analysis platform that allows you to analyze texts on various requirements. These include reading level, SEO, formal/informal language use, and forms of bias. It is also possible to use the platform to write texts that meet these requirements. 

The analysis showed that there were 5 companies that write all their vacancies at B1 level. In no particular order:

 • Recruit Global Staffing
 • Caparis
 • Fair and Better Personnel Services
 • InAxtion
 • Externall Staff

Small organizations write their vacancies at B1 level more than larger companies do. The larger companies could therefore take an example from this.

Digital awards

To positively distinguish the 5 companies, Textmetrics presents them with a digital award. A token of appreciation for their performance and encouragement to keep up the good work. For the other companies, it is hopefully an inspiration. To also get to work on the reading level of their vacancies. With the ultimate goal, of course, that all vacancies quickly reach B1 level. 

Room for improvement

Vacancies of about 300 companies have been analyzed by Textmetrics. For the vast majority, many of their vacancies are still too difficult. This has quite a negative impact on the readability of the texts. For example, overly complex vacancies may well reach only 40% of the target group. Whereas at B1 level that can be as much as double. So there is still room for improvement. A more diverse group of employees starts with writing your vacancies. And hiring new people. To do this, it is necessary to reach as many people as possible with the vacancies

About Textmetrics

Textmetrics (Arnhem) is a tech company that specializes in creating communication plans. AI and text technology are used for this. Textmetrics provides specialized software to companies and (client) organizations. So that they can write good vacancies for the target groups they want to appeal to. With the right jobs, the target group can be served optimally. The machine learning and AI-based technology is successfully applied at energy companies, banks, insurance companies and employment agencies. And especially within departments such as marketing, corporate communications, recruitment and customer services. Worldwide there are about 60,000 users of the software, which is supported in all modern Western languages.

www.textmetrics.com/diversity-and-inclusion/

 

For more information:

Marcel Leeman, CEO Textmetrics

E: marcel.leeman@textmetrics.com

T: +31 6 37192984


Textmetrics beloont 5 bedrijven met de ‘Tekst Helden award’ in de rubriek begrijpelijke teksten

Arnhem, 5 Augustus 2021 – Te moeilijk taalgebruik dat maar een klein deel van de doelgroep begrijpt. Het is bij veel vacatures nog steeds een probleem, zo blijkt uit een analyse van Textmetrics. Hierdoor wordt veel mensen de kans ontnomen om te solliciteren. Dit is niet goed voor de kandidaten. En het is ook onwenselijk voor de bedrijven die de vacature plaatsen.

Door te schrijven op B1 niveau kan 80% van de lezers de tekst begrijpen. Zo bereik je als bedrijf een zo groot mogelijk deel van de doelgroep. Het is maatschappelijk ook belangrijk om niemand uit te sluiten. Dit lukt je als je op het juiste leesniveau weet te schrijven.

Leesniveau van vacatures 

Textmetrics heeft van ruim 300 bedrijven de vacatures geanalyseerd. Dat gebeurde met het Textmetrics-platform. Dit is een taalanalyse platform waarmee je teksten op verschillende eisen kan analyseren. Denk aan leesniveau, SEO, formeel/informeel taalgebruik, en vormen van bias (bevooroordeeld taalgebruik). Het is ook mogelijk om met het platform teksten te schrijven die voldoen aan deze eisen. 

Uit de analyse kwam naar voren dat er 5 bedrijven waren die al hun vacatures op B1 niveau schrijven. In willekeurige volgorde:

 • Recruit Global Staffing
 • Caparis
 • Eerlijk en Beter Personeelsdiensten
 • InAxtion
 • Externall staff

Kleine organisaties schrijven de vacatures beter op B1 niveau dan de grotere bedrijven. Hier kunnen de grotere bedrijven dus een voorbeeld aan nemen.

Digitale awards

Om de 5 bedrijven schrijven positief te onderscheiden, reikt Textmetrics een digitale award uit. Voor de genoemde bedrijven is het een blijk van waardering voor hun prestatie. En aanmoediging om vooral zo door te gaan. Voor de andere bedrijven is het hopelijk een inspiratie. Om zelf ook met het leesniveau van hun vacatures aan de slag te gaan. Met als ultieme doel natuurlijk dat alle vacatures snel B1 niveau hebben. 

Ruimte voor verbetering

Vacatures van zo’n 300 bedrijven zijn geanalyseerd door Textmetrics. Voor de overgrote meerderheid zijn veel van hun vacatures nog te moeilijk. Dat heeft behoorlijk negatieve gevolgen voor de leesbaarheid van de teksten. Zo kan het goed zijn dat te complexe vacatures maar 40% van de doelgroep weten te bereiken. Terwijl dat op B1 niveau maar liefst het dubbele kan zijn. Daar is dus nog ruimte voor verbetering. Een meer diverse groep medewerkers begint bij het schrijven van je vacatures. En het aannemen van nieuwe mensen. Daarvoor is het wel nodig om zoveel mogelijk mensen met de vacatures te bereiken

Over Textmetrics

Textmetrics (Arnhem) is een tech-bedrijf dat gespecialiseerd is in het maken van communicatieplannen. AI en tekst technologie worden hiervoor ingezet. Textmetrics levert gespecialiseerde software aan bedrijven en (klant)organisaties. Zodat zij onder andere goede vacatures kunnen schrijven voor de doelgroepen die zij willen aanspreken. Door middel van de juiste vacatures kan de doelgroep maximaal bediend worden. De op machine learning en AI gebaseerde technologie wordt succesvol toegepast bij energiebedrijven, banken, verzekeringsbedrijven en uitzendorganisaties. En dan vooral binnen afdelingen zoals: marketing, corporate communicatie, recruitment en customer services. Wereldwijd zijn er ongeveer 60.000 gebruikers van de software, die in alle moderne westerse talen wordt ondersteund.

www.textmetrics.com/diversity-and-inclusion/

 

Voor meer informatie:

Marcel Leeman, CEO Textmetrics

E: marcel.leeman@textmetrics.com

T: +31 6 37192984

Accessibility job postings leaves much to be desired

Accessibility job postings leaves much to be desired

De Nederlandse versie vindt u onderaan

Accessibility job postings leaves much to be desired

Arnhem, 16 April 2021 – Incorrect use of color, meaning that visually impaired people cannot read a job description. Or the absence of an audio version. Many job postings published in the Netherlands turn out to be very difficult to read for people with disabilities.

A considerable problem, since nearly 4 million people in the Netherlands deal with such a disability to a greater or lesser extent. They are hard of hearing, visually impaired, or extra sensitive to light, to name a few examples.

If the accessibility of your job postings is not up to par for these people, you, as an employer, are excluding a large group of people. This problem still occurs very often, meaning that people with a disability still have far fewer opportunities in the labor market. This conclusion was reached in a study by Textmetrics.

Perceivable, operable, understandable, and robust

Text analysis platform Textmetrics examined the job postings of a large number of large companies in the Netherlands to see if these are in line with the so-called WCAG. These guidelines were established to determine whether content is accessible to all users of the internet, including people who have a disability. A website must be perceivable, operable, understandable and robust for these people as well. ‘Robust’ means that content runs well on all internet devices and all browsers.

Some websites, such as those of MediaMarkt and Royal IHC, presented over 10,000 issues of accessibility. USG People (3 issues) and Booking.com (4 issues) presented the least issues. But even these are not entirely free of accessibility issues.

1 in 12 men is colorblind

The companies surveyed are notified by Textmetrics about their results. The platform urges them to follow the guidelines as closely as possible. ‘Not quite there yet? Then it’s quite difficult for a lot of people to find a job, which is not desirable from a social perspective. It also considerably decreases your chances of finding the right candidate,’ says Marcel Leeman, founder of Textmetrics.

Special attention should be paid to the 8 percent of men in the Netherlands who are colorblind. If your layout does not take this into account, you will lose them as potential candidates. The analysis also reviewed whether website users are able to adjust the font size, among other things.

About Textmetrics

Textmetrics (Arnhem) is a tech company specialized in the realization of communication strategies through the use of AI and text technology (including text distribution, text comprehension, target groups, and text conversion). Textmetrics supplies commercial companies and organizations with specialized software that allows them to use text to optimally assist customers/target audiences in their purchases and their understanding of the information provided. The machine learning and AI-based technology is successfully applied by large companies and customer organizations, such as energy companies, banks, insurance companies, and temporary employment and HR service companies within departments such as Marketing, Corporate Communications, Recruitment and Customer Services. Boasting approximately 40,000 users worldwide, the platform supports all modern Western languages.

www.textmetrics.com/diversity-and-inclusion/

 

For more information:

Marcel Leeman, CEO Textmetrics

E: marcel.leeman@textmetrics.com

T: +31 6 37192984


Toegankelijkheid van vacatures laat nog veel te wensen over

Arnhem, 16 April 2021 – Verkeerd kleurgebruik, zodat slechtzienden de vacature niet kunnen lezen. Of het ontbreken van een audio-versie. Heel veel vacatureteksten in Nederland blijken voor mensen met een functiebeperking nog nauwelijks te lezen.

Een behoorlijk probleem, want bijna 4 miljoen Nederlanders hebben in meer of mindere mate zo’n beperking. Ze zijn bijvoorbeeld slechthorend, slechtziend of extra gevoelig voor licht. 

Is voor hen de toegankelijkheid van je vacatures niet (goed) geregeld? Dan sluit je als werkgever dus een grote groep mensen uit. En dat gebeurt nog steeds zeer vaak, zodat mensen met een functiebeperking op de arbeidsmarkt nog steeds te maken hebben met (veel) minder kansen. Dit blijkt uit een onderzoek van Textmetrics. 

Waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk en robuust

Tekstanalyseplatform Textmetrics keek bij een groot aantal grote Nederlandse organisaties of de vacatures voldoen aan de zogeheten WCAG. Deze richtlijnen zijn opgesteld om te beoordelen of je content voor alle internetgebruikers toegankelijk is. Dus ook voor mensen met een functiebeperking. Voor deze groep moet de website ook goed waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk en ‘robuust’ zijn. Met robuust wordt bedoeld dat de content goed draait op alle mogelijke apparaten met internet, en op alle browsers. 

Een enkele website, zoals die van MediaMarkt en Royal IHC, bleek meer dan 10.000 van deze ‘accessibility issues’ te hebben. USG People (3 issues) en Booking.com (4 issues) hebben de minste problemen. Maar ook hier waren dus nog steeds ‘accessibility issues’ te vinden.

1 op de 12 mannen is kleurenblind

De onderzochte bedrijven hebben bericht gekregen van Textmetrics met hun resultaten. Het platform roept zoveel mogelijk op de richtlijnen te volgen. ‘Ben je nog niet zover? Dan wordt het veel mensen onmogelijk gemaakt om een baan te vinden, en dit is maatschappelijk niet wenselijk. Het maakt ook de kans op het vinden van de geschikte kandidaat veel kleiner’, zegt oprichter Marcel Leeman. 

Speciale aandacht wordt daarbij gevraagd voor de 8 procent kleurenblinde mannen in Nederland. Houd je hier in de opmaak geen rekening mee, verlies je ze als kandidaat. Ook is in de analyse gekeken of je bijvoorbeeld als gebruiker de grootte van je tekst kunt aanpassen.

Over Textmetrics

Textmetrics (Arnhem), is een tech-bedrijf gespecialiseerd in het realiseren van communicatiestrategie door de inzet van AI en teksttechnologie (o.a. tekstverspreiding, tekstbegrip, doelgroepen en tekstconversie). Textmetrics levert gespecialiseerde software aan bedrijven en (klant)organisaties om te zorgen dat zij door middel van teksten hun doelgroep maximaal kunnen bedienen bij aankopen of bij het begrijpen van de aangeboden informatie. De op machine learning en AI gebaseerde technologie wordt succesvol toegepast bij energiebedrijven, banken, verzekeringsbedrijven en uitzendorganisaties, en dan met name binnen afdelingen zoals Marketing, Corporate communicatie, Recruitment en Customer services. Wereldwijd zijn er ongeveer 40.000 gebruikers van de software, die in alle moderne Westerse talen wordt ondersteund.

www.textmetrics.com/diversity-and-inclusion/

 

Voor meer informatie:

Marcel Leeman, CEO Textmetrics

E: marcel.leeman@textmetrics.com

T: +31 6 37192984

Textmetrics expands text analysis platform to Germany, Belgium, and the United States

Textmetrics expands text analysis platform to Germany, Belgium, and the United States

De Nederlandse versie vindt u onderaan

 

Arnhem, April 14, 2021 – Textmetrics, a Dutch tech company with a fast-growing, data-driven text analytics platform, is expanding its activities to the German, Belgian and American markets. The main focus is on diversity and inclusion. It is increasingly important for large companies in these countries to make their recruitment texts and job descriptions more accessible and to prevent exclusion based on gender or age.

In the coming months, the company will be running several campaigns to raise awareness about this issue. Vacancy pages and job descriptions of hundreds of companies will be analyzed. The focus here is, among other things, on gender-neutral language, clear language, and accessibility for people with disabilities (according to WCAG).

Previous research has shown that large organizations (such as banks and insurance companies) often communicate in a manner that is too masculine. Their writing is not gender-neutral enough. Gender-neutral job descriptions actually help to attract more female candidates. In an increasingly tight labor market, this is very important.

According to Marcel Leeman, CEO of Textmetrics, expansion into these countries is a logical step. “Diversity and inclusion are high on the agendas of many large organizations in 2021. This is also the case in Germany, Belgium, and America.”

But it is not always easy to address a diverse target group. In Germany, for example, a law has been passed requiring large companies to employ a certain number of women. This makes it even more important to use language that also appeals to women. You need job descriptions that motivate women to apply. The Textmetrics platform fully and automatically supports companies and organizations in this process, so they can reach more candidates and prevent unintentional exclusion.

Recruitment platform

With its worldwide presence, Textmetrics supports recruiters and marketeers in writing recruitment texts and job descriptions. The Textmetrics recruitment platform uses big data, natural language processing (NLP), and artificial intelligence. The platform analyzes job descriptions based on, among other things:

 •       Accessibility
 •       Discrimination
 •       Gender neutrality
 •       Language level
 •       Conversion rate 
 •       Findability, and 
 •       Brand consistency.

About Textmetrics

Textmetrics (Arnhem) is a tech company specialized in the realization of communication strategies through the use of AI and text technology (including text distribution, text comprehension, target groups, and text conversion). Textmetrics supplies commercial companies and organizations with specialized software that allows them to use text to optimally assist customers/target audiences in their purchases and their understanding of the information provided. The machine learning and AI-based technology is successfully applied by large companies and customer organizations, such as energy companies, banks, insurance companies, and temporary employment and HR service companies within departments such as Marketing, Corporate Communications, Recruitment and Customer Services. Boasting approximately 40,000 users worldwide, the platform supports all modern Western languages.

www.textmetrics.com

 

For more information:

Marcel Leeman, CEO Textmetrics

E: marcel.leeman@textmetrics.com

T: +31 6 37192984

www.textmetrics.com


 

Textmetrics breidt tekstanalyse platform uit naar Duitsland, België en de Verenigde Staten

-toenemende aandacht voor diversiteit & inclusie op de arbeidsmarkt- 

Arnhem, 14 April 2021 – Textmetrics, een Nederlands tech-bedrijf met een snelgroeiend datagedreven platform voor tekstanalyse, gaat haar activiteiten uitbreiden naar de Duitse, Belgische en Amerikaanse markt. De focus ligt op diversiteit en inclusie. Ook voor grote bedrijven in deze landen wordt het steeds belangrijker om de werving van personeel en vacatures toegankelijker te maken. En om uitsluiting op basis van onder andere gender of leeftijd te voorkomen. 

De komende maanden voert het bedrijf verschillende campagnes om bewustzijn te vergroten. 

Er wordt onderzoek gedaan naar vacaturepagina’s en teksten van honderden bedrijven. Daarbij ligt de focus onder andere op genderneutraal taalgebruik, begrijpelijke taal en toegankelijkheid voor mensen met een beperking (volgens WCAG). 

Uit eerder onderzoek is gebleken dat de communicatie van grote bedrijven (zoals banken en verzekeraars) vaak te mannelijk is. Er wordt te weinig genderneutraal geschreven. Terwijl genderneutrale vacatureteksten juist helpen om meer vrouwelijke kandidaten aan te trekken. En in een steeds krappere arbeidsmarkt is dit erg belangrijk.

Volgens Textmetrics CEO Marcel Leeman is uitbreiding naar deze landen een logische stap. “Diversiteit en inclusiviteit staan bij veel grote organisaties in 2021 bovenaan de agenda. Ook in Duitsland, België en Amerika”. 

Maar een diverse doelgroep aanspreken is zo makkelijk nog niet. In Duitsland is bijvoorbeeld een wet aangenomen die grote bedrijven verplicht een bepaald aantal vrouwen in dienst te hebben. Zo wordt het dus nog belangrijker om ook vrouwen aan te spreken met je teksten. Je moet vacatureteksten hebben die vrouwen motiveren om te solliciteren. Het platform van Textmetrics kan bedrijven en organisaties hierbij volledig geautomatiseerd ondersteunen. Zo kun je méér kandidaten aanspreken en onbedoelde uitsluiting voorkomen.

Recruitment platform

Textmetrics is inmiddels wereldwijd actief en ondersteunt recruiters en marketeers bij het schrijven van teksten en vacatures. Het recruitment platform van Textmetrics gebruikt daarbij Big Data, Natural Language Processing (NLP) en kunstmatige intelligentie. Het platform analyseert vacatures onder andere op:

 • Toegankelijkheid
 • Discriminatie
 • Genderneutraliteit
 • Taalniveau
 • Conversie 
 • Vindbaarheid, en 
 • Merkconsistentie. 

Om bedrijven alvast te laten zien of ze onbewust discrimineren op hun websites of in hun vacatures, biedt Textmetrics ook een ‘website inclusie check’.

Over Textmetrics

Textmetrics (Arnhem), is een tech-bedrijf gespecialiseerd in het realiseren van communicatiestrategie door de inzet van AI en teksttechnologie (o.a. tekstverspreiding, tekstbegrip, doelgroepen en tekstconversie). Textmetrics levert gespecialiseerde software aan bedrijven en (klant)organisaties om te zorgen dat zij door middel van teksten hun doelgroep maximaal kunnen bedienen bij aankopen of bij het begrijpen van de aangeboden informatie. De op machine learning en AI gebaseerde technologie wordt succesvol toegepast bij energiebedrijven, banken, verzekeringsbedrijven en uitzendorganisaties, en dan met name binnen afdelingen zoals Marketing, Corporate communicatie, Recruitment en Customer services. Wereldwijd zijn er ongeveer 40.000 gebruikers van de software, die in alle moderne Westerse talen wordt ondersteund.

www.textmetrics.com

 

Voor meer informatie:

Marcel Leeman, CEO Textmetrics

E: marcel.leeman@textmetrics.com

T: +31 6 37192984

www.textmetrics.com

Job postings often far too difficult for target group (EN/NL)

Job postings often far too difficult for target group (EN/NL)

De Nederlandse versie vindt u onderaan

Job postings often far too difficult for target group

3 January 2021 – Arnhem

The average reading levels are dropping, but this fact has hardly been addressed when it comes to job descriptions. More than three-quarters of job postings are written on a level that only 15% of  the people in the Netherlands are able to read. And these texts would reach not even Einstein.

In Europe, three language levels have been established (A, B, and C). These language levels are divided into two sublevels (1 and 2), level A1 being the lowest and C2 being the highest.

Language level B1 is well-understood by about 60% of the population. That is why we refer to B1 level as simple Dutch. If a text is more difficult, more and more people will lose interest.

Not 1 job posting on B1 level

Strikingly enough, this also applies to job postings. Textmetrics conducted a study among approximately 200 organizations, scanning an average of about 10 job postings per company. None of these organizations wrote their texts at a B1 average. What’s more: 76 percent even showed an average of language level C1. This means that about 60% of the Dutch population would have difficulty understanding these texts.

“Job postings often use language that is far too complex,” says Marcel Leeman (CEO Textmetrics). “This excludes entire groups of people, and prevents the right people from applying. That’s a real shame. Imagine you were looking for Einstein. He would not be quick to apply either, as he was dyslexic.”

Don’t make it too difficult

Even when you’re not looking for Einstein, Leeman advises against writing at a too-high language level. “Average reading levels are dropping. If you make your job posting too complicated, you will immediately exclude a large number of people. Dyslexics, of course, but also people who are not native speakers of Dutch. And this also goes for people who do understand a text well. They don’t want to make a study of trying to understand a difficult text, either.”

Textmetrics provides an analysis platform that, among other things, can be used to assess job postings. Analyses include:

 • Accessibility
 • Discrimination
 • Gender neutrality
 • Language proficiency

The technology for this is based on Big Data, Natural Language Processing (NLP), and Artificial Intelligence. It also looks at more practical matters in job texts, such as conversion, findability, and brand consistency. Suppose your job posting is found to be too difficult. The platform will then immediately give advice on how to make the text easier. This way more people understand what you mean.

About Textmetrics

Textmetrics (Arnhem) is a tech company specialized in the realization of communication strategies through the use of AI and text technology (including text distribution, text comprehension, target groups, and text conversion). Textmetrics supplies commercial companies and organizations with specialized software that allows them to use text to optimally assist customers/target audiences in their purchases and their understanding of the information provided. The machine learning and AI-based technology is successfully applied by large companies and customer organizations, such as energy companies, banks, insurance companies, and temporary employment and HR service companies within departments such as Marketing, Corporate Communications, Recruitment and Customer Services. Boasting approximately 40,000 users worldwide, the platform supports all modern Western languages.

www.textmetrics.com

 

For more information:

Marcel Leeman, CEO Textmetrics

E: marcel.leeman@textmetrics.com

T: +31 6 37192984

www.textmetrics.com


 

Vacatureteksten vaak veel te moeilijk voor de doelgroep

3 Januari 2021 – Arnhem

Mensen kunnen steeds minder goed lezen, maar tot vacatureteksten lijkt dat nog nauwelijks doorgedrongen. Ruim driekwart is op een niveau geschreven dat slechts 15% van de Nederlanders goed begrijpt. En zelfs Einstein zou je er niet mee kunnen bereiken.

Er zijn in Europa drie taalniveaus opgesteld (A, B en C). Deze taalniveaus zijn verdeeld in twee subniveaus (1 en 2). Taalniveau A1 is het laagste taalniveau en taalniveau C2 het hoogste.

Taalniveau B1 wordt door zo’n 60% van de bevolking begrepen. Daarom noemen we taalniveau B1 eenvoudig Nederlands. Wordt het lastiger, dan haken steeds meer mensen af. 

Niet 1 vacature op B1-niveau

Opvallend genoeg geldt dit ook voor vacatureteksten. Textmetrics deed onderzoek onder zo’n 200 organisaties, waarvan gemiddeld ongeveer 10 vacatures zijn gescand. Geen enkele organisatie schreef de vacature gemiddeld op niveau B1. Sterker nog: 76 procent kende gemiddeld zelfs taalniveau C1. Wat betekent dat ongeveer 60% van onze bevolking die teksten niet (goed) kan begrijpen.

‘Vacatureteksten zijn vaak veel te complex geschreven’, zegt Marcel Leeman (CEO Textmetrics). ‘Hiermee worden hele groepen uitgesloten, en voorkom je dat de juiste mensen solliciteren. Dat is natuurlijk zonde. Stel dat je Einstein zou zoeken. Die zou dan al niet snel solliciteren. Hij was namelijk dyslectisch.’

Maak het niet te moeilijk

Maar ook als je geen Einstein zoekt, raadt hij aan het taalniveau niet te hoog te leggen. ‘Mensen kunnen steeds minder goed lezen. Maak je jouw vacature te moeilijk, dan sluit je dus meteen veel mensen uit. Dyslectici natuurlijk, maar ook mensen die Nederlands niet als moedertaal hebben. Maar ook mensen die de tekst wel begrijpen. Zij hebben bijvoorbeeld geen zin om van een vacaturetekst een ware studie te maken.’

Textmetrics levert een analyseplatform dat (onder meer) vacatureteksten kan beoordelen. Er wordt onder andere gekeken naar:

 • Toegankelijkheid
 • Discriminatie
 • Genderneutraliteit
 • Taalbeheersing  

De technologie hiervoor is gebaseerd op Big Data, Natural Language Processing (NLP) en kunstmatige intelligentie. Er wordt ook gekeken naar meer praktische zaken in vacatureteksten. Denk aan conversie, vindbaarheid en merkconsistentie. Stel: je vacaturetekst is te moeilijk bevonden. Dan geeft het platform direct adviezen hoe je de tekst eenvoudiger kunt opstellen. Zo begrijpen meer mensen wat je bedoelt.

Over Textmetrics

Textmetrics (Arnhem), is een tech-bedrijf gespecialiseerd in het realiseren van communicatiestrategie door de inzet van AI en teksttechnologie (o.a. tekstverspreiding, tekstbegrip, doelgroepen en tekstconversie). Textmetrics levert gespecialiseerde software aan bedrijven en (klant)organisaties om te zorgen dat zij door middel van teksten hun doelgroep maximaal kunnen bedienen bij aankopen of bij het begrijpen van de aangeboden informatie. De op machine learning en AI gebaseerde technologie wordt succesvol toegepast bij energiebedrijven, banken, verzekeringsbedrijven en uitzendorganisaties, en dan met name binnen afdelingen zoals Marketing, Corporate communicatie, Recruitment en Customer services. Wereldwijd zijn er ongeveer 40.000 gebruikers van de software, die in alle moderne Westerse talen wordt ondersteund.

www.textmetrics.com

 

Voor meer informatie:

Marcel Leeman, CEO Textmetrics

E: marcel.leeman@textmetrics.com

T: +31 6 37192984

www.textmetrics.com